به حول و قوه ی الهی(!) کار من با این وبلاگ به پایان رسید .

( انداختم تقصیر خدا نه؟!)